ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์
        วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ(วิชาชีพ)ผลิตกำลังที่มีคุณภาพมาตราฐานระดับสากล

 • พันธกิจ
        1. นำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาปรับใช้ เพื่อระบบประกันคุณภาพ
        2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
        3. ผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาด แรงงาน
        4. จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา

 • วิสัยทัศน์
        " สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความรู้ ชูคุณธรรม"

 • อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม
         "มีวินัย เคารพผู้ใหญ่ ใส่ใจสะอาด"

 • อัตลักษณ์
         "ทักษะดี บริการชุมชนเด่น เน้นคุณธรรม"

 • เอกลักษณ์
        "วิชาชีพเด่น เน้นรับใช้สังคม"