หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ฝ่ายวิชาการ

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน

- งานสื่อการเรียนการสอน

- งานวัดผลและประเมินผล

- งานวิทยบริการและห้องสมุด

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- งานพัสดุ

- งานการเงิน

- งานบุคลากร

- งานทะเบียน

- งานการบัญชี

- งานอาคารสถานที่

- งานประชาสัมพันธ์

- งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ

- งานความร่วมมือ

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- งานวางแผนและงบประมาณ

- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

- งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน

- งานปกครอง

- งานครูที่ปรึกษา

- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

- องค์การวิชาชีพในอนาคต