แผนกวิชา / งาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 036-689767 036-411666
งานประชาสัมพันธ์ 036-689767 ต่อ 100 -
งานบุคลากร 036-689767 ต่อ 101 -
งานการเงิน 036-689767 ต่อ 102 -
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 036-689767 ต่อ 103 -
งานทะเบียน 036-689767 ต่อ 104 -
งานประกันคุณภาพ 036-689767 ต่อ 105 -
งานแนะแนว 036-689767 ต่อ 106 -
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 036-689767 ต่อ 108 -
งานกิจกรรม 036-689767 ต่อ 109 -
เลขาผู้อำนวยการ 036-689767 ต่อ 110 -
ผู้อำนวยการ 036-689767 ต่อ 111 -
งานวิชาการ 036-689767 ต่อ 112 -
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 036-689767 ต่อ 140 -
งานสารบรรณ 036-689767 ต่อ 114 -
งานทวิภาคี 036-689767 ต่อ 115 -
งานเอกสารการพิมพ์ 036-689767 ต่อ 116 -
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ 036-689767 ต่อ 117 -
งานแผนและงบประมาณ 036-689767 ต่อ 118 -
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 036-689767 ต่อ 119 -
ห้องพักครูพลานามัย 036-689767 ต่อ 120 -
ห้องพักครูวิชาคณิตศาสตร์ 036-689767 ต่อ 121 -
สหกรณ์วิทยาลัย 036-689767 ต่อ 122 -
งานพัสดุ 1 036-689767 ต่อ 123 -
งานพัสดุ 2 036-689767 ต่อ 124 -
งานวิทยบริการ 036-689767 ต่อ 126 -
งานสื่อการเรียนการสอน 036-689767 ต่อ 125 -
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 036-689767 ต่อ 127 -
ศูนย์ศึกษานิเทศน์ 036-689767 ต่อ 131 -
แผนกวิชาช่างยนต์ 036-689767 ต่อ 132 -
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 036-689767 ต่อ 133 -
โครงการน้ำ 036-689767 ต่อ 136 -
งานอาคารสถานที่ 036-689767 ต่อ 139 -
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 036-689767 ต่อ 128 -
ศูนย์เรือใบ 036-689767 ต่อ 142 -
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 036-689767 ต่อ 145 -
ไดเรคเซลส์ 036-689767 ต่อ 144 -
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 036-689767 ต่อ 138 -
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 036-689767 ต่อ 148 -
แผนกวิชาออกแบบ 036-689767 ต่อ 149 -
แผนกวิชาช่างเชื่อม 036-689767 ต่อ 150 -
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 036-689767 ต่อ 152 -
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 036-689767 ต่อ 133 -
แผกวิชาคหกรรมผ้า 036-689767 ต่อ 156 -
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 036-689767 ต่อ 157 -
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 036-689767 ต่อ 158 -
ห้องพักครูวิชาวิทยาศาสตร์ 036-689767 ต่อ 162 -
ห้องพักครูวิชาสังคม 036-689767 ต่อ 163 -
ห้องพักครูวิชาภาษาไทย 036-689767 ต่อ 164 -
ห้องพักครูวิชาภาษาอังกฤษ 036-689767 ต่อ 165 -
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 036-689767 ต่อ 166 -
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 036-689767 ต่อ 167 -
แผนกวิชาคหกรรมอาหาร 036-689767 ต่อ 170 -
งานปกครอง 036-689767 ต่อ 175 -
งานพยาบาล 036-689767 ต่อ 176 -
รักษาความปลอดภัย(ป้อมยาม) 036-689767 ต่อ 144 -