สัญลักษณ์วิทยาลัย

 • ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  ...
        ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นรูปเสมาธรรมจักรอยู่ภายในกรอบวงกลมสองชั้นของข้อความว่า "วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี" ใต้เสมาธรรมจักร จารึกอักษร ทุ ส น ม ซึ่งเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า อริยสัจสี่
        ทุ ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย สบายใจ
        ส สมุทัย หมายถึง สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทยานอยาก
        นิ นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดังความดิ้นรนทะยานอยาก
        ม มรรค หมายถึง ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ คือ มรรค ๘ ได้แก่ ความเห็นชอบ, ความคิดชอบ, วาจาชอบ, กระทำชอบ, เลี้ยงชีพชอบ,พยายามชอบ, ระลึกชอบ, ตั้งจิตชอบ

 • สีสัญลักษณ์วิทยาลัย ได้แก่ สีเลือดหมู - ขาว
  ...
        สีเลือดหมู หมายถึง ความเข้มแข็ง พละกำลัง ความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความสุขุม รอบคอบ และความหนักแน่น อันเป็นสมบัติของผู้ที่เรียนด้านวิชาชีพ
        สีขาว หมายถึง สีแห่งปัญญาและความบริสุทธิ์ ความีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้ที่เรียนด้านวิชาชีพ

 • ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ได้แก่ ดอกกาสะลอง (ดอกปีบ)
  ...
        ดอกรวมกันเป็นช่อ หมายถึง ความสามัคคีในหมูคณะ
        ดอกสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และคุณงามความดี
        ดอกมีกลิ่นหอม หมายถึง ความมีชื่อเสียงและเกียรติคุณขจรขจายไปทั่วสารทิศ
        ดอกโน้มลงมา หมายถึง ความอ่อนน้อม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความเชียวชาญ