เส้นทางลัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน


ศธ.02 ออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน

RMS 2016

เว็บไซต์สำหรับติดตามการเช็คชื่อเข้าเรียน ตรวจสอบผลการเรียน คะแนนเก็บ

ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

พิมพ์ใบคำร้องขอจบการศึกษา ตรวจสอบสถานะการอนุมัติสำเร็จการศึกษา

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(V-cop)

เว็บไซต์สำหรับค้นหางานหรือตำแหน่งงานต่าง ๆ

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบคำร้องทั่วไป ใบคำร้องขอลาออก ใบคำร้องขอใบรับรอง ใบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน ใบคำร้องขอถอนรายวิชา ใบคำร้องขอกลับเข้าเรียน เป็นต้น