เส้นทางลัดสำหรับบุคลากร


ศธ.02 ออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับส่งผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

RMS 2016

เว็บไซต์สำหรับติดตามข้อมูลนักเรียน ระบบสารบรรณเอกสารต่าง ๆ

ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

พิมพ์ใบคำร้องขอจบการศึกษา ตรวจสอบสถานะการอนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับงานศูนย์ข้อมูล งานแนะแนว งานห้องสมุด และงานการเงิน

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(V-cop)

เว็บไซต์สำหรับค้นหางานหรือตำแหน่งงานต่าง ๆ

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกขออนุญาตไปราชการ บันทึกของใช้รถส่วนตัว บันทึกขอซ่อมครุภัณฑ์ ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว บันทึกข้อความภายใน เป็นต้น