พิธีรับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิลพบุรี ได้จัดพิธีรับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนายพงศกร สีวิสัย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี