ประมวลภาพประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผูัประกอบการอาชัวศึกษาที่สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ