รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเครือข่ายครูแนะแนวดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายทวีวัฒน์  หงษ์คำดี  และทีมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเครือข่ายครูแนะแนวดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี001