Sadece en tahrik edici ve en sıcak pornolar burada, bu yüzden size söyleyebileceğimiz tek şey sadece uzanıp zevk almak! İçeriye gelin ve aradığınız şeyi kesinlikle hayal edebileceğiniz en zor zevkleri verecek olan bu inanılmaz bedava pornolar koleksiyonunda bulun.
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
 >> ข้อมูลพื้นฐาน
  หน้าแรก
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  ข้อมูลทั่วไปของแผนก
  โครงสร้างบุคลากร
  แผนผังการบริหารงานภายในแผนกวิชา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนการเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ระบียบการศึกษา
  ระเบียบความประพฤติ
  ระเบียบเครื่องแต่งกาย
>> บริการนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
  ระบบบริหารจัดการงาน RMS 2012
  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

.: ข้อมูลทั่วไปแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ::.

   

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปีการศึกษา


สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนผังระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์โทรคมนาคม  ไมโครโปรเซสเซอร์ โทรศัพท์ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วงจรพัลส์และดิจิตอล  เครื่องเสียง เครื่องส่งวิทยุสายอากาศ  ระบบภาพ  วิทยุสื่อสาร วงจรไอซี  และงานบริการคอมพิวเตอร์

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถที่จะประกอบอาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ระบบสื่อสาร สารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จำหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

            ๒. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน

            ๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร

            ๔. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

            ๕. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

 

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปีการศึกษา


สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ติดตั้ง  ควบคุม  ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์  ไมโครโปรเซสเซอร์ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วงจรพัลส์และดิจิตอล  วงจรไอซี  และงานบริการคอมพิวเตอร์

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถที่จะประกอบอาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ระบบสื่อสาร สารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จำหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑.  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปวส.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (สายตรง) ต้องสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

            ๒.  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปวส.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.๖) ต้องสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖  หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขางานยกเว้นสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

            ๓.  มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา

            ๔.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร

            ๕.  มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

            ๖.  ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน


สาขางานระบบโทรคมนาคม 

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ติดตั้ง  ควบคุม  และบํารุงรักษา ระบบสื่อสารวิทยุและโทรศัพท ติดตั้ง ควบคุม  และบํารุงรักษา ระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์โทรคมนาคม  ไมโครโปรเซสเซอร์  โทรศัพท์ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วงจรพัลส์และดิจิตอล  เครื่องเสียง เครื่องส่งวิทยุ สายอากาศ  ระบบภาพ  วิทยุสื่อสาร วงจรไอซี  

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถที่จะประกอบอาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ระบบสื่อสาร สารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จำหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑.  รับเฉพาะผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม

            ๒.  มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา

            ๓.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร

            ๔.  มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

            ๕.  ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน


 

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปีการศึกษา


สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริการดานวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส การบริการดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรทั่วไป บริการคอมพิวเตอรและอุปกรณทั่วไป   บริการงานสารสนเทศทั่วไป พัฒนาและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถที่จะประกอบอาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ระบบสื่อสาร สารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จำหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑.  รับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖  หรือเทียบเท่า หรือ ระดับปวช.ชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขางาน

            ๒.  มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา

            ๓.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร

            ๔.  มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

            ๕.  ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน